Over Aequitas

Op 1 augustus 2007, werd door enkele ondernemers in de binnenscheepvaart een vergadering gehouden over de bestaande problemen in de sector.  Deze vergadering leidde tot de oprichting van de Feitelijke vereniging Aequitas.  Het doel van Aequitas werd het verbeteren van de sociaal-rechterlijke situatie van de sector.

Hierdoor wilde Aequitas zich profileren naast de bestaande beroepsverenigingen die hun werkterrein hoofdzakelijk op het vlak van technische en administratieve aspecten van de sector lagen.

Er werd een 10-punten plan opgesteld dat als leidraad zou gaan fungeren.

Daarnaast was vanaf het begin de achterliggende gedachte aanwezig om alle bestaande beroepsverenigingen ooit dichter bij elkaar te brengen. Het constante verwijt aan de sector was de versnippering van de beroepsverenigingen waardoor voor de overheid en diverse andere instanties een dialoog met de sector zeer moeilijk was.

Alle verenigingen van de sector en de Federatie van Belgische Binnenvaart werden gecontacteerd en geïnformeerd over de doelstellingen van Aequitas.

Ook met de desbetreffende ministeries werden contacten gelegd om de problemen te bespreken. Deze eerste besprekingsronde leerde ons twee dingen:

1) om zaken op sociaal-rechterlijk vlak te veranderen, wordt je verwezen naar het paritair comité het platform waar overleg tussen werkgevers en werknemers moet plaatsvinden.

2) Het belang om de krachten te bundelen

Er werd contact opgenomen met de werknemers delegaties van het paritair comité over de problematiek in het algemeen en het 10-punten plan in het bijzonder. Bepaalde zaken zouden de werknemers organisaties wel in kunnen meegaan, andere thema’s bleken de standpunten regelrecht tegen over elkaar te staan.

Om als Aequitas in het paritair comité te zetelen, moest de vereniging erkend worden als werknemers organisatie.  Op 28 augustus 2007 diende Aequitas haar aanvraag in bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg tot erkenning als representatieve werkgeversorganisatie voor de sector. Door het vallen van de regering Leterme II en de recordperiode van de regeringsonderhandelingen Di Rupo I, werd het dossier vertraagd en op 7 mei 2013 verscheen de erkenning van Aequitas (ondertussen omgevormd tot vzw) in het Belgisch Staatsblad.

Aanvankelijk bleven we wel met het probleem zitten dat we tot de erkenning niet in het paritair comité konden zetelen.  Er werd contact opgenomen met de andere erkende werkgevers organisaties in de sector en met de Unie der Continentale Vaart werd een overeenkomst gesloten waardoor twee mensen van Aequitas twee van de drie zetels van de Unie der Continentale Vaart zouden bemannen.  Hiertoe werd een bestuurder van Aequitas, lid van de raad van bestuur van de Unie der Continentale Vaart. Op deze manier geraakte Aequitas dan toch in het paritair comité.  De vertegenwoordigers van Aequitas, waren op zijn zachtst uitgedrukt, niet echt welkom in het paritair comité, maar hebben stand gehouden niettegenstaande de ontmoedigingspogingen die er geweest zijn.

Op grond van de erkenning van Aequitas op 7 mei 2013 moest er een herschikking van de zetels in het paritair comité komen, die er een jaar na de erkenning nog steeds niet is.

Deze ontwikkeling had als neveneffect dat er toch al serieuze toenadering en samenwerking ontstond tussen Aequitas en de Unie der Continentale vaart.

Op 8 september 2008 tekende een samenwerkingsakkoord met Unizo en werd de binnenscheepvaart een geassocieerd sector van Unizo. Hierdoor werden meer mogelijkheden geopend naar adviezen en contacten met de overheid.

In het kader van de verdere bundeling van de krachten werd in 2011 overeengekomen met de meeste beroepsverenigingen om de vzw Federatie Belgische Binnenvaart als koepel te laten fungeren voor de diverse beroepsverenigingen, waarbij de FBB als woordvoerder voor de sector zou gaan functioneren.

Bij de blokkadeacties van april 2013 werd door de Federatie in die zin met de regering onderhandeld over de problemen van de sector.

Ondertussen werd het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen opgericht als onderdeel van de Federatie Belgische Binnenvaart.  KBV en FBB groeperen ondertussen zo goed als alle beroepsverenigingen in de sector en Aequitas is er uiteraard ook lid van.